ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้

2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี

4. จัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม

5. จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน