ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

      โรงเรียนวัดประชานาถตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2466 ในช่วงแรกที่เปิดทำการสอนยังไม่มีอาคารเรียนอาศัย
ศาลาวัดเป็นที่เรียน นายปุ่น เกตุสุริยวงศ์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาพระอธิการสุเวทย์ ภู่พูลเพียร เจ้าอาวาสวัดประชานาถ
พร้อมด้วยประชาชนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน ป.2 ขนาด 8x24 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน  แต่สร้างไม่ทันเสร็จ
ท่านก็ลาสิกขาบท

                                      
พ.ศ. 2493   พระอธิการวงษ์ ธรรมทินโนเจ้าอาวาสองค์ใหม่ได้ร่วมกับกรรมการวัดประชานาถประชาชนดำเนิน
การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เปิดทำการสอน จึงได้ชื่อว่าโรงเรียนวัดประชานาถ (สุวงษ์วิทยาคาร)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493
เป็นต้นมาอาคารหลังนี้ใช้เป็นอาคารเรียนอยู่ 5 ปีก็ชำรุด

                                     
พ.ศ. 2500  พระสมาน  ม่วงภาษี  (พระครูถาวรสันติคุณ)  เจ้าอาวาสวัดประชานาถ  ได้ร่วมมือกับคณะครู  พ่อค้า ประชาชนและกรรมการศึกษา  ขออนุมัติรื้ออาคาร แบบ ป.2 และทำการสร้างใหม่ราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2500  โดยใช้แบบ ป.03 ขนาด 8.50 x 60.50 เมตร  6 ห้องเรียน 3 ห้องเล็ก  โดยมีคุณหญิงเลื่อน  อินทรางกูล ณ อยุธยา  บริจาค50,000 บาท และคุณสะเทื้อน  วามบุตร  บริจาค 20,000 บาท  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียน วัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์)         

                                              

พ.ศ. 2517 โรงเรียนเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7ทำให้ที่เรียนไม่พอ  คณะกรรมการฯ คณะครู ประชาชน โดยมีนายยงยุทธสายจุตรีกูลเป็นแกนนำในการหางบประมาณซึ่งมีผู้บริจาคคือนายจือเม้งแซ่ลิ้ม  บริจาค20,000 บาท

นายแพทย์บรรจบ – มล.ชมัย  กรลักษณ์บริจาค 10,000 บาทนางสาวฉุน  วรกังสวร  บริจาค 10,000 บาท  ทางราชการสมทบ 202,500 บาท  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.17 และเปิดใช้เป็นที่เรียนเมื่อ 30 กรกฎาคม2517 และในปี 2519ได้ต่อเติมชั้นล่าง  ใช้งบประมาณ 85,000 บาท ครบ 8 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2517 สร้างบ้านพักแบบกรมสามัญ  1 หลัง  ใช้งบประมาณ 35,000 บาท

ปีงบประมาณ 2519  สร้างบ้านพักแบบกรมสามัญ  1 หลัง  ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

ปีงบประมาณ 2524  สร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญศึกษาใช้งบประมาณ 133,700บาท

ปีงบประมาณ 2528 สร้างส้วมแบบ สปช.601/4 ใช้งบประมาณ 40,000 บาท

ปีงบประมาณ 2533 สร้างที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33  ใช้งบประมาณ 43,000 บาท

ปีงบประมาณ 2535 สร้างส้วมแบบสร้างเอง 7 ที่นั่ง  โดยใช้เงินบริจาค 36,000 บาท

ปีงบประมาณ 2538 พระครูถาวรสันติคุณได้รวบรวมเงินและแรงงาน ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.03 ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2547  ได้ทำการขายทอดตลาดบ้านพักครู  1 หลัง

ปีงบประมาณ 2550 สร้างห้องศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว  เป็นจำนวนเงิน  350,000  บาท

ปีงบประมาณ 2551ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว เป็นจำนวนเงิน  100,000  บาท

ปีงบประมาณ 2551  รื้อบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  เพราะมีปลวกขึ้น สภาพบ้านผุพัง  และนำไม้ที่คงสภาพมากั้นห้องเก็บของต่าง ๆ  ของโรงเรียน

                   ปีงบประมาณ 2551 สร้างห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว จำนวน 250,000 บาท

                   ปัจจุบัน โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6