ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

ภายในปี 2559 โรงเรียนวัดประชานาถ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษามีการใช้เทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วม