ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

ภารกิจแห่งความสุข

            กาลเวลาย่างกรายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  นับทบทวนเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผมเองเข้ามารับผิดชอบเป็นผู้บริหารแห่งนี้  เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดประชานาถที่ผ่านแดดฝนร้อนหนาวมาครบเก้าทศวรรษ  ไม่น้อยเลยหากเป็นคนก็ล่วงสู่วัยชรามาพอสมควร นึกย้อยถึงวันแรกกับภารกิจที่ต้องนำนาวาการศึกษาลำนี้ผ่านคลื่นลมนับได้ว่ามีเรื่องเล่าขานไม่รู้จบ  เพื่อนร่วมงานจาก  ๖ คน เหลืออยู่ ๔ คน  ต้องหาครูมาเพิ่มเพื่อให้พอต่อการดูแลลูกๆ ๑๔๐ กว่าชีวิตพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถทำงานประจำวันได้อย่าง ต่อเนื่องทั้งงานธุรการ การเงิน พัสดุ  เรียกว่าเริ่มตั้งแต่ติดลบ  จวบจน  ปัจจุบัน  ก้าวสู่โรงเรียนรีสอร์ท บุคลากรครูยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องปริมาณที่ไม่สมดุลกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา  พยายามประสานงานกับสำนักงานเขตฯ  และหวังว่าปีการศึกษา ๒๕๕๖จะเป็นปีที่เราได้รับการดูแล..และมีครูตามเกณฑ์

   วันนี้..เรามีนักเรียนเกือบสามร้อยชีวิต  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖  มีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับอบต.วันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลด้านบุคลากรเราจ้างเพื่อนร่วมงาน เพิ่มขึ้นทั้งงบที่เราจัดหาเองและได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตฯ  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในความร่มรื่นของพรรณไม้ที่หลากหลายการออกแบบที่ง่ายแต่ดูงดงามตามบริบท  พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ให้พอเพียงต่อการใช้งานและรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเชื่อมเครือข่ายที่ต่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อพื้นที่และสังคม  และเน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ลูก ๆ นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ในส่วนของบุคลากรเกือบ ๒๐ ชีวิต ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน รู้ รัก สามัคคี  ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและทำแล้วต้องมีความสุข

              สิบปี...เราเฝ้าฟูมฟักลูก ๆ คนแล้วคนเล่าที่เข้ามาแล้วออกไป  เพื่อนร่วมงานที่อยู่เข้ามาและออกไปกัลยาณมิตรที่รายรอบตัวเราเราถนอมรักและดูแล  พรรณไม้ที่เติบโต แต่งแต้มสีสันให้รอบตัวดูงดงามร่มรื่น ทุกสิ่งที่เราจัดวาง บริหารและจัดการเรามีความสุข  เป็นความสุขเล็ก ๆ ที่เราเลือก  หากท่านมีเวลาแวะมาทักทายเราบ้าง  มาร่วมแบ่งปัน  ความสุข ความงดงาม  เพื่อให้ลูก ๆ เยาวชนของเราได้เติบโตบนความจริง ความดี ความงามตลอดไป..

              ด้วยจิตคารวะสมชาย   รัตนอารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ..