ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

ส่งเสริมกิจการนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา

โรงเรียนวิถีพุทธ

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

โรงเรียนรีสอร์ท