ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

พระครูจิรวรธรรม

เจ้าอาวาสวัดประชานาถ

นายพนม สอาดชูชม

ประธานกรรมการ

นายสัญญา เอี่ยมพิมพันธ์

กรรมการ

นายชัยประสิทธิ์ ฟักสกุล

กรรมการ

น.ส.ณปภาณ์ภรณ์ ชมภูนิช

กรรมการ

นายวิเชียร พลอยแก้ว

กรรมการ

นายสุริยะ ชื่นชม

กรรมการ

นายณฐดนย์ เย็นใจมา

กรรมการ

นายสมชาย รัตนอารี

กรรมการ / เลขานุการ