คลิป VDO กิจกรรมผจญภัยในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน