ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

ระดมทุนและทรัพยากรการศึกษา

การบริหารการเงินและพัสดุ

โครงการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค