ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

นายสมชาย รัตนอารี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.นุสรา เทียวประสงค์

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

น.ส.เบญญาดา เกิดมณีเดชากร

หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นายณฐดนย์ เย็นใจมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.นวรัตน์ วรคุต

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายภูริ อยู่วัตร

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายวัลลภ ขวัญมา

ครู คศ.1

น.ส.พนิดา จิรสัตยาภรณ์

ครู คศ.2

นางบุญยาพร เวศสุวรรณ์

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตา อินตัน

ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร แก้วไพฑูรย์

ครูผู้ช่วย

น.ส.สุทธาทิพย์ มั่นใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวุฒิชัย คงวิรุฬ

ครูอัตราจ้าง

นางนงนุช สุทธิสำแดง

ครูอัตราจ้าง

น.ส.อัญชลี เอี้ยงอารี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.สาริศา เหล่าสิม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมบูรณ์ เฟื่องบริบูรณ์

ครูจ้างสอน

นายวิชาญ ชิวปรีชา

นักการ

นายสุริยะ ชื่นชม

พ่อครัว

นางสมหวัง สุขศรีใส

แม่ครัว

นางนงลักษณ์ ศักดิ์สุภาพ

แม่ครัว

น.ส.จำเนียร ใช้โฉมยง

แม่ครัว

 

 

น.ส.เขมิกา อินพาเพียร

ผู้ช่วยบรรณารักษ์